• night club
    Provided by: Razumovskaya Marina Nikolaevna / Shutterstock.com