• Louisiana Modern Art Museum
    Fotografia di: Macca Sherifi/Shutterstock.com