• Couple carrying shopping bags and enjoying.
    Foto: Ivanko80/Shutterstock.com