• Louisiana Modern Art Museum
    Foto: Macca Sherifi/Shutterstock.com