Provided by: Karl Bruninx / Visit Leuven
Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
Morning weather symbol 16.1° C weather symbol 16.5° C weather symbol 15.5° C weather symbol 9.3° C weather symbol 11.5° C weather symbol 15.6° C weather symbol 10.4° C (0.6 mm)
Noon weather symbol 21.3° C weather symbol 22.2° C weather symbol 21.1° C weather symbol 21.8° C weather symbol 21° C weather symbol 18.9° C (0.5 mm) weather symbol 14.5° C
Evening weather symbol 13.4° C weather symbol 13.2° C weather symbol 17.3° C weather symbol 18.7° C weather symbol 18.8° C weather symbol 13.6° C (0.7 mm) weather symbol 12.9° C
Morning Noon Evening
Friday weather symbol 16.1° C weather symbol 21.3° C weather symbol 13.4° C
Saturday weather symbol 16.5° C weather symbol 22.2° C weather symbol 13.2° C
Sunday weather symbol 15.5° C weather symbol 21.1° C weather symbol 17.3° C
Monday weather symbol 9.3° C weather symbol 21.8° C weather symbol 18.7° C
Tuesday weather symbol 11.5° C weather symbol 21° C weather symbol 18.8° C
Wednesday weather symbol 15.6° C weather symbol 18.9° C (0.5 mm) weather symbol 13.6° C (0.7 mm)
Thursday weather symbol 10.4° C (0.6 mm) weather symbol 14.5° C weather symbol 12.9° C

Weather provided by YR.no