• Khreshchatyk street in Kyiv
    Provided by: Veronika Kovalenko/Shutterstock.com