• Khreshchatyk street in Kiev
    Provided by: Veronika Kovalenko/Shutterstock.com