• Shot of a young woman dancing in the nightclub
    Foto: bbernard/Shutterstock.com