• Khreshchatyk street in Kyiv
    Foto: Veronika Kovalenko/Shutterstock.com