• Monument to Soviet Army
    Автор фото: Nataliya Nazarova/Shutterstock.com