• The entrance to Pak Tai Temple. Cheung Chau. Hong Kong.
    Foto: Ilia Torlin/Shutterstock.com