• Enjoy Jazz - Mashrou‘ Leila
    Foto por Rudolf Uhrig