• Women carrying shopping bags - Hawaii
    Foto: Ivanko80/Shutterstock.com