• Lake in Canyon Matka - Macedonia
    Foto: CCat82/Shutterstock.com