• Shuk Hanamal
    Fourni par: StateofIsrael / Flickr