• Macedonian/Balkan dish
    Foto: Yuliia Mazurkevych/Shutterstock.com