• Clio Garden at Bayou Bend - Houston, Texas, USA
    Foto: Postoak/WikimediaCommons