• Young boy in a maritime museum examining a ship model
    Foto: Tatiana Bobkova/Shutterstock.com