• Group of friends dancing in club. Young men and women having fun at disco nightclub.
    Fotografia di: Jacob Lund/Shutterstock.com