• Christmasmaket Kohlmarkt
  Provided by: LTM-Manfred Nupanu
 • Christmas Wonderland
  Provided by: LTM-K.E. Vögele
 • Family Christmasmarket
  Provided by: LTM-Manfred Nupnau
 • Christmasmarket Obertrave
  Provided by: LTM-Manfred Nupnau