Provided by: Sami Keinänen
  • Översikt
  • Visa på karta
  • Sök hotell

  • Big Sale Event Image Banner 180 x 260

Vasikkavuoma naturreservat

Det öppna myrlandskapet på Vasikkavuoma ger ett rikt fågel och växtliv. I myrens mitt där det är som våtast, växer sjöfräken, strängstarr och vattenklöver. Totalt växer det ca 50 olika arter på myren som bildar ett ”växtsamhälle” som är typiskt för en rik slåttermyr och som blir alltmer sälsynt. Några exempel på växter är Kärrspiran, Slåtterblomma, Sprängört, Myrbräckan, Tätört och Silkeshår. Flera arter av orkidéer växer på myren bl.a. den sällsynta Lappnyckeln. Vasikkavuoma en av norra Europas största sammanhängande slåttermyr. Ytan är på ca 250 hektar och under sin storhetstid fanns där ca 350 lador. För närvarande finns det ett 70- tal lador kvar. Namnet Vasikkavuoma härstammar troligen från det lapska ordet Wasckjåck.
Read more
Se & Göra

Struves meridianbåge, Pajala

Struves meridianbåge går genom tio länder. De är Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Moldavien och Ukraina. I Sverige finns sju mätpunkter och fyra av dem är med på världsarvslistan. De finns på bergen Tynnyrilaki, Jupukka, Pullinki och Perävaara som ligger i kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Jupukka ligger inom Pajala kommun ca 10 km från Pajala centrum utefter Rv 99. Uppe på berget har man en milsvid utsikt.
Read more
Se & Göra

Junosuando kyrka

Junosuando kyrka började troligtvis byggas under år 1903 efter ritningar av Fritz Eckert och invigdes den 17 augusti 1904 av biskop O. Bergqvist. Grundstenarna för kyrkbygget forslades från Tornefors till Junosuando. Kyrkan bestod ursprungligen av långhus, tresidigt kor med låg, vidbyggd sakristia i öster samt vapenhus i väster. 1927 byggdes västtornet med rokokoliknande former, ritat av Karl Martin Westerberg. 1954 utfördes en total ombyggnad under Valdemar Granlund varvid den ursprungliga karaktären utplånades efter en stark förenkling av arkitekturen. 1978 förlängdes sakristian.
Read more

Muodoslompolo kyrka

Muodoslompolo kyrka uppfördes av trä åren 1864-65 som kapell i Muonionalusta vid Muoniälven och finska gränsen. Ritningarna gjordes av arkitekt Ludvig Hawerman. År 1925 flyttades kyrkan ca 1 mil till sin nuvarande plats och uppfördes med samma utseende som tidigare. Följande år ägde en restaurering rum. Som altarprydnad fungerade ursprungligen ett enkelt kors. Vid restaureringen ersattes det av den nuvarande altartavlan målad av G. Höglund. Åren 1956 och 1987 har restaureringar utförts vilka ej har förändrat kyrkan nämnvärt. Dominerande stilepok för såväl exteriör som interiör är nyklassicism.
Read more
Se & Göra

Korpilombolo kyrka

Kyrkan är placerad på höjden med utsikt över byn. Korpilombolo kyrka uppfördes 1856 och invigdes 1859. Den byggdes efter ritningar daterade 1855, utförda av Albin Törnqvist. Omkring 1894 förmodas kyrkan ha genomgått en omfattande ombyggnad varvid tornet byggdes om. Ny fönsterindelning utfördes och man övergick från spetsbågefönster till rundbågig form. Predikstolen blev flyttad, troligen för att ge utrymme för fler åhörare. Det ursprungliga korset, som i dag återfinns i stympat skick ovan huvudingången, ersattes av en altarmålning utförd av Kalixmålaren J. Norén. Åren 1936 - 1937 genomgick kyrkan en omfattande ombyggnad. Tornet byggdes om ytterligare en gång och försågs med högre spira. Hela interiören gjordes slät med hjälp av träfiberskivor i enlighet med den tidens ideal. En ny altartavla tillkom, utförd av konstnärinnan Hilda Herslov från Malmö.
Read more
Se Lappland på karta